เปิดเกณฑ์คุณสมบัติ ตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กำหนดคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลาก ไว้ 2 ประเภท มีอะไรบ้าง ติดตามกัน

ประเภทที่ 1 คือ ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องไม่เกิน 80ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

นอกจากนี้ ยังได้รับสลากโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อน ที่สำคัญต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นนักบวชทุกศาสนา และกรณีใช้สิทธิ์คนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ หากจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน

ทั้งนี้ จะต้องทำตามเงื่อนไขที่ว่า ต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากได้ด้วยตนเอง จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งไว้ ห้ามขายส่งต่อผู้ที่จะนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกองสลากที่กำหนดไว้ได้

ส่วนประเภทที่ 2 ตัวแทนจำหน่าย สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติ เช่น สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เป็นองค์กร/หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ และต้องจดทะเบียนจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีเอกสารที่แสดงการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ แสดงรายชื่อสมาชิกผู้พิการที่รับสลากไปจำหน่าย ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนสลาก อีกทั้งเป็นองค์กรที่มีความสามารถ ที่จะทำการควบคุมสมาชิก ให้ทำการค้าสลากได้ด้วยตนเองตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ที่ได้แจ้งไว้

อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่า จะต้องมีหนังสือจดทะเบียนการก่อตั้งสมาคม และมีสมาชิกเป็นผู้พิการที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นนายกสมาคม ประธาน กรรมการ หรือเป็นสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกรรม เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากมากกว่า 1 แห่ง ที่สำคัญต้องมีหลักฐานชัดเจนแสดงให้เห็นว่า สมาคมมีกิจกรรมทางสังคมด้านสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้